RUNY

*pokračujte na text: RUNY A VZTAHY

Feoh

F

1.FEOH

Feoh je hlavní runou prvního aettu a současně runou otevírající runový roční cyklus.

Význam: Romantický, naplněný, idylický a harmonický vztah. Mír a porozumění. Hojnost, plodnost, nadbytek, movitý majetek, rodinné jmění, materiální zisk, vlastnictví. Dovednost v dosahování světského úspěchu a bohatství, uchopení příležitosti a schopnost udržet si je. Vůdčí postavení, moc a současně odpovědnost, také však přírůstek moci a vlády. Uspokojené ambice. Primární síla. Štědrost, velkorysost, velkomyslnost. Magické schopnosti. Plodnost a prosperita. Získávání bohatství, které vyžaduje tvrdou práci a vynaložení energie. Výzva k nezištnému sdílení.

Ur

U

2.UR

V hájenství této runy se potkáváme s odumíráním něčeho ve vlastním nitru, respektive s potřebou něco nechat v sobě umřít, dovolit něčemu konečně odejít.

Význam: Rozvoj, růst, splněné sny o kariéře, vynikající hmotné zabezpečení a finanční dostatek. Nespoutaná, živočišná, bujná síla. Primární energie. Vytrvalost, rychlost, bojovnost, odvaha, neohroženost, statečnost, trpělivost a získání moci. Volnost. Spirituální a emocionální síla, ale také síla celku, kolektivní síla. Síla postupovat vpřed. Tvůrčí potenciál. Vynikající zdravotní stav. Mužská potence. Schopnost vyčkat na správný okamžik. Obdiv okolí a úspěch. Prosazování společných priorit, získávání společného, nikoli individuálního blahobytu.

Thorn

TH

3. THORN

Thorn je bránou, průchodem mezi dvěma různými světy, mezi vnějškem a vnitřkem, mezi profánním a božským, pozemským a nebeským.

Význam: Vítaná změna pobytu nebo bydliště, rovněž však náhlá a neohlášená změna. Daleká cesta spojená s překonáním vodní plochy. Regenerace. Veliká síla a prosazení se. Ochrana a aktivita s ní související. Dobrá zpráva. Zkouška vůle, upřímnosti, a vytrvalosti v záměrech nebo stanovených cílech. Výjimečná sexuální potence. Mužská tvořivá energie. Trolí runa. Mocný nástroj u proměny různých tvarů. Neomezená energie, využitelná v kladném i záporném smyslu. Odolnost. Vzdorování všemu, co narušuje "vyšší" řád. Nutnost rychle se rozhodnout v důležité záležitosti.

4

AS

4. AS

 Potřeba naučit se vyživovat především sebe, své tělo, svou duši i srdce, abychom mohli poskytnout duchovní potravu a výživu těm ostatním. Nikoli opačně! Význam: Moudrost, rozum, poznání, uvědomění. Neochvějnost, pevnost. Přepych, požehnání a radostné období. Otázky spojené se stářím, emoční vazbou na rodinu a její příslušníky. Vědění spojené s mocí. Dobrá rada. Komunikační dovednosti, verbální zdatnost. Schopnost ubránit se útokům většiny. Spojení s kouzly, věštěním, znameními, zjeveními. Tvůrčí, kreativní, božská síla. Právě v tomto okamžiku působící božská energie. Foneticky v sanskrtu prvotní zvuk, který předcházel vzniku našeho vesmíru.

RAD

R

5. RAD

Rad odpovídá úrovni, na niž se kladou závažné otázky vnitřnímu učiteli, vnitřnímu průvodci, vnitřnimu léčiteli, svému vyššímu Já, a to prostřednictvím meditace a motlitby.

 Význam: Oddech, rekreace, přijemné rozptýlení na cestách, prázdninové zážitky. Odhodlání a statečnost. Nutnost včasného a důkladného plánování a příprav. Pohyb, směřování vpřed, cesta a cestování obecně. Transformace energií, přeměna ducha či hmoty, nebo přenos informace. Poselství či zpráva, dobře míněná rada. Runa má ochrannou funkci, zaštiťuje všechny a všechno co je na cestách. Návštěva. Sexuální styk jako forma komunikace. Kontinuita a současná změna, většinou vítaná. Odměněná námaha a úsilí. Vědomé ovlivňování osudu.

KEN

K

6. KEN

Tato runa je runou otevírání. Otevírá tmu ohnivým zábleskem světla, akci probuzením chuti k činu a pohybu, radost usměrněním emocí.

Význam: Runa podzimní rovnodennosti. Zobrazení aktivního principu. Nová láska, vztahy a partnerství na obzoru. Teplo domova a rodinného krbu, porozumění. Výměna, pohyb, informace a data. Řešení otázek týkajícich se sexuálního života. Vášeň a rozkoš. Spojení energie sexuality a kreativity. Vynikající zdraví. Záštita před vším ohrožujícím a nebezpečným. Vnitřní zápal, tvořivost, nadšení a nová energie. Světlo ukazující cestu. Vědění a duchovní osvícení. Pronikání do tajemství transformace. Zrod nových idejí a myšlenek. Mystické spojení dvou entit a vznik třetí.

Feoh

G

7. GYFU

 Kvalitní svazek poskytuje každému z partnerů samostatnost a prostor pro jeho jedinečnost a zároveň spojuje tyto jedinečné bytosti do stejně jedinečného celku. Nejvzácnějším darem runy Gyf je dar svobody, na které by měl být založen každý vztah a ze které přicházejí všechny skutečné dary.   

Význam: Podpora. Nastoupení společné cesty. Sdílení, spojenectví, svazek Rovnováha a harmonie. Konstruktivní spolupráce, úspěch. Štědrost, nezištnost, důstojnost, čest. Schopnost přijímat i dávat. Jednota mezi dárcem a obdarovaným. Propojení mezi zdánlivě nesourodými prvky. Služba ostatním. Polibek či jiné projevy náklonnosti, partnerství, láska. Sexuální sjednocení. Dar a naděje. Talent jako dar bohů. Ochrana před jedem a toxiny.

WYN

W

8. WYN

 Principem této runy je radost a světlo. Radost je emocí, jež má v sobě enormní sílu k vytváření nových energíí a k odstraňování energetických blokád. Wyn doporučuje vědomé prociťování radosti jako jednu z nejúčinnějších a nejlepších meditačních technik.

 Význam: Skvělé a nanejvýš slibné vyhlídky, uspokojení, pohodlí, sláva a štěstí ve všem. Majetek získaný do vlastnictví, prosperita a zdraví. Všeobecný blahobyt. Absolutní úspěch. Harmonie, souzvuk, dosažení rovnováhy. Odstranění nerovnováhy zapříčiněné nedostatkem anebo naopak přebytkem. Spolupráce a partnerství. Rozkoš, radovánky, veselí, potěšení. Splnění přání a tužeb. Extatická radost. Přátelství.

HAGAL

H

9. Hagal

Runa s nejposvátnějším číslem seveřanů - devítkou, a runa nevědomí. Prostřednictvím runy Hagal se osvobozují z temných hlubin psýché a nevědomí všechny potlačované touhy, potřeby a sny. Hagal odhaluje přílišnou identifikaci se světem hmoty, uvolňuje pouta, které k ní vážou a uvádí pak osvobozenou duši do říše archetypů.

Význam: Ochranné znamení, šťastná hvězda. Změna názorů, náhledů, stanovisek. Nový pohled na věci, invence. Zásadní životní změna a obrat ve vývoji. Někdy závažná změna plánů a záměrů, významný zvrat. Určování nových cílů, vypracovávání nových plánů. Zbavování se starých omezení, osvobozování a konečná svoboda. Základ bytí. Spojování různých světů.

NYD

N

10. NYD

Pozitivnější stránkou Nydu jsou limity, jež jsme si vědomě stanovili sami. Negativnější pak ohraničení, které je dílem někoho zvenčí. Obojí však nemusí být lehké překonat a zvládnout.  

Význam: Nutnost naplánovat své aktivity, postupy a skutky důkladně a s dostatečným časovým předstihem. Potřeba zvýšené opatrnosti. Výzva k činu. Ochraňující a smysluplné zábrany nebo omezení. Pochopení a přijetí hranic.Využití sil k aktivní konfrontací s nepřízní osudu. Krátkodobé zastavení. Sebeovládání. Pomoc. Vynalézavost a zmobilizování sil. Vytrvalost, neohroženost a schopnost přestát různá příkoří a protivenství. Vnitřní síla ajejí objevení, nalezení a využití v nouzovém stavu momentální životní etapy.

IS

I

11. IS

Is představuje absenci kontaktU se životem, že životodárnými energiemi, zamrzlý a stagnující spirituální život, ploché, uspané emoce. Hrubá vrstva ledu překrývá nepoužitelné, zastaralé, zvyky, návyky a mechanismy chování. Runa Is je apelem k odstranění všeho starého a k trpělivému očekávání nového klíčení, jež se pomalu připravuje pod zdánlivě mrtvým povrchem. Vyzývá k obětování starého Já.

Význam: Runa statického principu. Klid, relaxace, odpočinek. Přechodné zastavení postupu nebo pokroku. Tpělivost a vyjasňování. Pomalá, leč nezastavitelná síla. Zmírnění konfliktu. Emocionální upokojení. Odcizení ve vztahu, chlad mezi partnery, nezájem o sex. Runa Is působí jako mocná ochrana před magickým útokem.

JERA

J

12.  JERA

 Jera zdůrazňuje aspekt trpělivosti, která v konečné fázi vede ke sběru úrody v materiálním i spirituálním smyslu. Vyžaduje od nás kultivaci všeho, co může vyrůst a přinést plody. Nesnažte se nijak urychlovat růst ani umělé zvyšovat úrodu.  

Význam: Runa zimního slunovratu a konce starého a začátku nového roku. Blahobyt, úspěch, sklizeň, hojnost. Nutnost přizpůsobit se kosmickým a přírodním zákonům. Pohyb, přirozený vývoj a změna. Nezbytnost vykonat nejdříve potřebnou práci, která vám posléze přinese bohatou žeň. Čekání. Vynaložená námaha bude adekvátně zúročena. Začátky a konce, opakující se koloběh. Ukončení procesu. Obnovování vitality. Spravedlivá odplata. Zlaté dobré časy.

eoh

I

  1. EOH

 Předvídat následky svých činů a dokonce i myšlenek - to je požadavek runy Eoh. Důraz je kladen na zvýšenou pozornost a ohleduplnost. Runa slibuje růst. Tentokráte však skrze nepohodlí a nepříjemnosti. Může se stát jednou z bran k nové formě života, k zásadní změně životního stylu.

Význam: Runa jako kouzlo obrany. Runa magických sil země s ochrannou magickou mocí, především v různých potyčkách. Eoh má velkou magickou silu a současně i schopnost zahánět vše škodlivé včetně sil zániku a smrti. Pomoc na obzoru, jistota, bezpečí a svoboda. Příslib dlouhého a plodného života. Nové začátky. Nastoupení nové cesty či směru, přeměna. Stálost, pevnost, pružnost, přizpůsobivost, kontinuita, vytrvalost.

 

peorth

P

  1. PEORTH

Svázanost s minulostí a zaprášenými vzpomínkami je zdrojem potíží a zátěží při pokusech vzlétnout k vyšším a novějším horizontům.

Význam: Runa tajemství a nutností jeho zachování, výzva k mlčenlivosti a diskrétnosti. Změna v chápání světa i sebe sama. Proniknutí do jiných světů. Vyjasňování. Tajné nauky. Zasvěcení. Utajené a ztěží vysvětlitelné vnitřní zkušenosti. Pochopení zákonitosti splynutí časových horizontů, jednoty minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Schopnost vybrat si nevhodnější z cest osudu a rozlišovat cenné od bezcenného. Zábava, hry, náhlé a nečekané štěstí či zisky, výhra, překvapivý úspěch. Zdravá sexualita. Radost a požitek z umírněného, zdravě pojatého sexu a ze střídmého jídla či pití.

elhaz

Z

  1. ELHAZ

Jedna z nejmocnějších run se silnou ochrannou funkcí používaná ijako obranný varovný signál. Nemůžeš zvítězit, ale nikdy neprohraješ. A:"Ze všeho, co tě v životě potká, se budeš učit." - říká Elhaz.

Význam: Pozitivní změny v pracovní oblasti. Ochrana a obrana sebe, svých blízkých a přátel před nepřejícnosti a nepřátelstvím. Schopnost odvrátit zlo a zvítězit nad ním. Sebedůvěra, vnitřní jistota, optimistický postoj, lidskost. Duchovní obnova. Regenerace a obnovení životních sil. Výzva ke kontemplací, absolutnímu uvolnění a k meditaci. Vědomé úsilí o získání nadlidských vlastností a "božské" dokonalosti. Objevování souvislostí. Úspěch při hledání, putování, sbírání, lovení. Odolnost, otužilost, houževnatost.

 

sigel

S

  1. SIGEL

Sigel je runou seberealizace. Vybízí nás k uvědomení naší skutečné podstaty. Tato runa je rovněž runou neobvyklé síly. Zpřístupňuje kontakt se zdrojem životní energie. Sděluje, že ne my produkujeme energii, ale energie působí skrze nás. Že ne my milujeme, ale že Láska miluje skrze nás.  

Význam: Náklonnost múz, světlo vynik:ůící inspirace a zdroj kreativity. Vitalita, síla, elán, dostatek životní energie. Zdraví anebo uzdravování a hojení. Poznávání sebe sama, pronikání do světa našeho nejhlubšího nitra. Celistvost. Jasný pohled na jakoukoli problematiku a svět kolem sebe.  Vítězství, úspěch, důstojnost, sebeúcta, síla vůle a síla k útoku, naděje, všeobecný zdar. Dosažení cílů, dokončení. Vítězství dobra. Léčivá síla slunce.

tyr

 

T

17. TYR

Runa odvahy a soustředění, runa solární, mužské, maskulinní energie a aktivního principu, rovněž runa "spirituálního bojovníka". Úlohou runy Teiwazje přimět nás, abychom se opřeli o svou schopnost bojovat.

Význam: Vášeň, zanícení, náruživost, milostné dobrodružstvÍ. Úspěch dosažený prostřednictvím oběti. Odvaha, smělost, chytrost, vytrvalost, rozhodnost, moc, síla, čestnost a obětavost v zájmu vyšších cílů. Neohrožená cesta k vytyčenému cíli. Spravedlnost. Pozitivní výsledek soudní pře nebo procesu, avšak pouze za předpokladu, že jsou zúčastnění v právu. Runa ochrany před nebezpečím a pravděpodobně legendární "runa kopí". Tyr také souvisí s mužskou sexualitou.

beorc

B

  1. BEORC

Beorc se vyznačuje jemností, něžností a nenásilným plynutím řeky bytí, která nás nese k novým formám života. Symbolizuje plodnost a růst. Říká nám ústy nordických mystérií Velkých bohyň, že naše vůle a záměry musí být jasné, čisté, prosté postranních úmyslů, pod kontrolou a naše motivace korektní, nezáludné.

Význam: Runa jarní rovnodennosti. Rodina, domov, potomci, děti, plodnost, milenecký vztah založený na sexuální přitažlivosti a sexu samotném, láska a legalizovaný partnerský svazek, rodinné zázemí. Počátek, narození, růst, výchova a vzdělávání. Mládí, zdraví, krása. Mladistvost a neuhasínající elán. Léčení, obnova, regenerace, čistota a čištění. Úspěšný začátek a současně dokončení. Znovuzrození.

ehwaz

E

  1. EHWAZ

Ehwaz ztělesňuje pohyb vpřed, který přináší zlepšení a pokrok. Je jedním ze symbolů přechodu k novému bytí, pomalé, leč velké změny dosažené skrze množství malých, téměř nepatrných proměn. Runa je výzvou k dobrovolnému a nezištnému sdílení všeho, co nám přinese štěstí a osud. Heslem runy Ehwaz je: "Zdokonalováním sebe sama měním i všechno ostatní."

Význam: Uzavírání smluv, dohod a podepísování právních dokumentů. Důvěra, náklonnost, vzájemná úcta. Nové zaměstnání anebo povolání. Dalekosáhlé a rozsáhlé změny, znatelný pokrok. Změna vědomí. Věrnost a přátelství. Spojení. Soudržnost a věrnost. Pravděpodobná cesta, dokonce snad dlouhá. Stěhovaní anebo změna životního stylu.

man

M

  1. MAN

Tato runa symbolizuje muže, maskulinní část dokonalého celku, ke kterému tvoří ženský protipól runa Yr. Je symbolem Já, nejvnitřnější části naší bytosti a představuje radostné prožívání pozemské existence.

Význam: Prosperita, zisk, blahobyt a úspěch dosažené skrze velké, i když snad někdy nečekané změny. Tořivost a vysoká inteligence. Dar řeči. Důraz na pochopení, řešení, budování, kultivování a udržování vztahů. Prospěšné vztahy. Vynikající kooperace (často s cílem prospěšným většímu celku). Správné jednání. Profesionální přístup. Sebezpytování. Prověřování postojů k sobě samému, ke svému okolí blízkému i nejširšímu, ke svým povinnostem a k osobní odpovědnosti. Jedna z run s ochrannou funkcí.

LAGU

L

  1. LAGU

Lagu symbolizuje neviditelné síly, zosobňuje energie s vyživující, podporující, ochrannou kvalitou. Představuje tok emocí a zastupuje oblasti života, týkající se vztahů na různých úrovních. Lagu způsobuje probouzení intuice a lunárních charakterových črt. Nadešel čas posunů v myšlení.

Význam: Runa začátku léta. Plnící se předtuchy a naplněná tušení. Dobrá intuice, hodná následovaní a pozorného naslouchání. Vyvinuté mimosmyslové vnímání. Otevírání bran ke všemu utajenému, skrytému, neprojevenému. Volné plynutí bez překážek. Citlivost a emocionální porozumění. Změna ohlašovaná často ve snech nebo viděních. Cesta vpřed, spojená s jistými rizíky. Odolnost, vytrvalost a pevnost v přestálých zkouškách.

 

ing

NG

  1. ING

Ing je runou obrovské síly a moci. Symbolizuje otevření se energiím kosmu a nebes plynoucím v neustálém a nezastavitelném oživujícím proudu. Reprezentuje princip završení, "dotvarování" bytí, jeho zdokonalenou formu po předchozím novém začátku.  

Význam: Ochranná runa domácnosti. Zprávy, poselství, novinky. Objevení cizince. Transformace a následné uvolnění síly a energie. Hrdinství ale též mírumilovnost. Příprava projektů a plánů a období před jejich uskutečněním. Otěhotnění, orgasmus. Pevné rodinné svazky, teplo rodinného krbu. Potřeba naslouchat impulsům přicházejícím z nitra: rodí se nové a originální nápady a myšlenky. Uvolnění nashromážděné energie. Introspekce a duchovní osvícení.

odal

O

23. ODAL

Odal je runou separace. Odrazuje od závislosti na podmínkách vztahujících se k minulosti, na starých autoritách a na zaniklých vztazích.  

Význam: Cenné dědictví v hmotné či nehmotné podobě. Poslední vůle, závěť. Materiální blahobyt. Dědičné vlastnosti a předpoklady. Vliv předků, kontakt a spojení s předky a předchůdci, plynulá kontinuita. Geneticky podmíněné vlohy. jasnozřivost. Domov a vnitřní střed člověka jako zdroj sebeocenění, míra hodnot a zdroj pocitu bezpečí i životních jistot. Mírumilovné rodinné soužití, souznění. Vyjasňování různých nedorozumění a sporů, především v rodinném kruhu. Opouštění cizích, převzatých a zastaralých vzorců chování. Moudré a předvídavé hospodaření se zdroji.

dag

D

24. DAG

 Dagaz ztělesňuje zásadní obrat ve vnitřní transformaci, v iniciačním procesu "Já". Vyžaduje od nás abychom se ve svém životě vydali mnohem duchovnějším směrem a dali šanci své duši rozvíjet se dál a opustit tradiční způsob svého dosavadního života.

Význam: Runa pravého poledne a letního slunovratu. Zásadní obrat, úplná přeměna, trpělivě očekávaný průlom. Překážky ztrácející svou sílu a intenzitu. Vůle a vytrvalost. Ukončení starého a začátek nového cyklu. Nový úsvit, růst, vývoj a pokrok. Sebepoznání. Příprava a s ní spojené aktivity. Změna úhlu pohledu přinášející řád a porozumění. Zdařilá práce. Naděje, štěstí, prosperita, úspěch, zdraVÍ, radost a pohoda. Uskutečnění nejtajnějších snů, tužeb a přání. Spojení protikladů.